https://www.youtube.com/watch?v=yF21aF6bIBA&t=3s

 

https://www.youtube.com/watch?v=pp3cB7vcKiE&t=59s

 

  1. 참교육 2020.04.26 19:30 신고

    유튜브와 함께 선생님으 ㅣ글로도 읽을 수 있었으면 좋겠습니다.

이 책을 중심으로 재난지원금과 재정 정책 등 문재인 정부의 위대함을 밝혔습니다. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fEkZrqVb8QE&t=231s

 

https://www.youtube.com/watch?v=63gdTITXrVo&t=19s

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ653QYuBzE&t=69s

 

+ Recent posts